İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Yalova Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İlimizin Afetselliği

Yalova’nın da içerisinde bulunduğu Armutlu Yarımadası, Anadolu’nun paleotektonik ve neotektonik dönemdeki yapısal evrimi açısından önemli bir bölgede yer almaktadır.

Bölge paleotektonik açıdan Rodop-Pontid kuşağı (İstanbul Zonu) ile Sakarya kıtası arasındaki Kenet kuşağında bulunur. Bu iki zon Eosen- Erken Oligosen’de İntra-Pontid Okyanusu’nun kapanması sonucu oluşan kenet boyunca bir araya gelmiştir (Şengör ve Yılmaz, 1981; Okay ve Görür, 1995; Yılmaz vd., 1995). Yalova çevresinde yüzeylenen paleotektonik dönem kaya toplulukları İstanbul Zonu içerisinde yer alan birimlerdir. Bölgesel neotektonik evrim Anadolu’nun neotektoniği ile uyumlu olup Orta-Alt Miyosen’de başlar (Şengör, 1980; Şengör ve Yılmaz , 1981; Şengör vd., 1985; Görür vd., 1995; Emre vd., 1998). Bölgenin günümüz jeolojisi neotektonik dönemde şekillenmiştir. Miyosen ve Kuvaterner yaşlı birimler neotektonik dönem çökellerini oluştururlar. Yalova çevresindeki neotektonik dönem yapıları değişik doğrultudaki fay ve kıvrımlardan oluşur. Bölgenin en önemli yapısal unsuru olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) günümüz tektoniğini denetlemektedir.

Bu fay Armutlu Yarımadası’nda kuzey ve güney olmak üzere iki kola ayrılır. Kuzey kol İzmit-Adapazarı koridorunu izleyerek Marmara Denizi’ne doğru uzanır. Yalova çevresinde, kabaca DB doğrultusunda Marmara Denizi çukurlarını izleyerek batıya doğru devam eder. Diğer kolu ise Geyve-Gemlik hattı boyunca Armutlu Yarımadası yükselimini güneyden sınırlandırır. Yalova yöresinde neotektonik döneme ilişkin diğer faylar KB-GD VE KD-GB doğrultusundadır. Bunlar genelde inaktiftir. Hersek ve Laledere Deltalarında izlenen aktif faylar KAF Zonu içerisinde yer almaktadır. Bölgenin aktif fayları, izleyen bölümlerde ayrıntılı tartışılmıştır. Neotektonik dönem yapılarında olan kıvrım ve bindirmeler Miyo-Pliyosen yaşlı birimler içerisinde izlenir. Kıvrımların doğrultusu genelde D-B’dır.